Kampania edukacyjna STOP SMOG – konferencja prasowa

08.11.2017

24 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów w ramach realizowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej STOP SMOG.

Stop Smog to ogólnopolska kampania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze. Celem projektu jest przede wszystkim: podniesienie świadomości ekologicznej Polaków poprzez uzmysłowienie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją, a także wzrost ogólnej świadomości ekologicznej i troski o środowisko naturalne.

W ramach realizacji projektu przedstawiciele resortu środowiska spotkali się z przedstawicielami mediów, aby przy ich udziale wzmocnić działania kształtujące odpowiedzialne postawy społeczne w odniesieniu do jakości powietrza.

Mamy problem z zanieczyszczonym powietrzem, ale jakość powietrza w ostatnich latach znacznie się poprawiła, zwłaszcza dzięki inwestycjom proekologicznym w przemyśle. Pozytywnym przykładem może być Warszawa, gdzie z dużych ciepłowni i elektrociepłowni zarządzanych przez PGNiG Termika pochodzi tylko 2-3 proc. wszystkich zanieczyszczeń powietrza. W Polsce największym problemem jest natomiast niska emisja, pochodząca z domowych kotłów grzewczych i ze środków transportu – wyjaśnił Dyrektor IOŚ-PIB, dr inż. Krystian Szczepański

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zjawisko szkodliwego smogu w ogromnej mierze wywoływane jest przez niefrasobliwe uzyskiwanie ciepła w gospodarstwach domowych. Codzienną praktyką nadal okazuje się palenie w kotłach śmieci, w tym opakowań plastikowych, zużytych mebli i sprzętów, a nawet opon i pojemników po olejach i chemikaliach. Efektem jest emisja takich toksycznych zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły zawieszone PM10 i PM2,5.

– Spalanie odpadów jest w Polsce zabronione, to praktyki naganne – podkreślił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Paweł Sałek. Wiceminister zaznaczył, że alternatywę stanowi wykorzystywanie w indywidualnych urządzeniach grzewczych paliw stałych dobrej jakości (węgiel i biomasa), a także konsekwentne wdrażanie – poprzez NFOŚiGW – programu rozwoju dużych sieci ciepłowniczych czy energetyki geotermalnej.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Michalski,  podał liczne przykłady programów priorytetowych i projektów finansowanych przez NFOŚiGW, dzięki którym systematycznie poprawia się w Polsce jakość powietrza. Są to działania związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, wspieranie efektywności energetycznej w budownictwie i przedsiębiorstwach, rozwijanie wysokosprawnej kogeneracji i innych technologii innowacyjnych w energetyce, dofinansowywanie budowy i modernizacji ciepłowni miejskich, tworzenie klastrów energetycznych w gminach, prowadzenie doradztwa energetycznego w województwach. Wyniki tych i innych działań NFOŚiGW są bardzo wymierne, udaje się  na przykład w ciągu roku ograniczyć emisję dwutlenku siarki do atmosfery o 200 tysięcy ton.

– Na rozmaite przedsięwzięcia ograniczające zanieczyszczanie powietrza Narodowy Fundusz przeznacza ponad 10 miliardów złotych – podkreślił Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, zaznaczając, że na kwotę tę składają się po połowie środki unijne (POIiŚ 2014-2010) oraz krajowe.

 

Instytut Ochrony Środowiska – PIB realizuje projekt wraz z norweskim partnerem – skandynawską organizacją Green Business Norway, która inicjuje i prowadzi międzynarodowe przedsięwzięcia na rzecz odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, zrównoważonego gospodarowania odpadami, recyklingu, zaawansowanej gospodarki wodnej i ścieków oraz monitorowania środowiska.

O tym jak ważne i istotne tematy porusza Kampania edukacyjna STOP SMOG, świadczy niewątpliwie ogromne zainteresowanie mediów i liczny ich udział w konferencji prasowej, która tym razem odbyła się w formie śniadania.  Taka forma spotkania dała obu stronom możliwość na swobodną, a zarazem merytoryczną dyskusję w zakresie ochrony powietrza.

Kampania edukacyjna STOP SMOG realizowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04.

sample

W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA O SMOGU

29.10.2017

„Poprawa jakości powietrza w Polsce wymaga działań systemowych. W Ministerstwie Środowiska działa Komitet Sterujący ds. [...]

Akcja „Sadzenia lasu” w ramach kampanii „Stop Smog”

08.11.2017

W ramach kampanii "Stop smog" odbyła się pierwsza akcja "Sadzenia lasu". Młodzież szkolna (20.11) oraz [...]