PROBLEM SMOGU W POLSCE

10.02.2017

„Składanie przez organizacje ekologiczne pozwu przeciwko Polsce do instytucji zagranicznych nie rozwiąże problemu smogu” – podkreśla rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha.

Zaniedbania rządu PO-PSL

Problem smogu wynika z wieloletnich zaniedbań poprzedniego rządu koalicji PO-PSL. Brak systemowych rozwiązań, które mogłyby wykorzystać samorządy w walce ze smogiem, spowodował obecną jakość powietrza w Polsce. Już raport NIK, mówiący o jakości powietrza w naszym kraju w latach 2008-2013, wskazywał, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Jednak wówczas organizacje ekologiczne nie skarżyły Polski do Komisji Europejskiej.

 „Dane Europejskiej Agencji Środowiska i Eurostatu za lata 2008-2015 pokazują, że najwyższe przekroczenia dobowego, dopuszczalnego poziomu dla pyłu PM10 występowały w Polsce w latach 2010-2012. To dowodzi, że z jakością powietrza w Polsce są problemy od dawna. Czy wówczas też składano skargi na Polskę do Komisji Europejskiej?” – dodaje rzecznik prasowy MŚ.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest spalanie słabej jakości paliw oraz odpadów w domowych, często przestarzałych piecach. Poprzednio rządząca koalicja nie podjęła działań naprawczych w tej kwestii. Zamiast wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii, stawiała na import pochodzących zza wschodniej granicy paliw niskiej jakości. Zaniedbała także m.in. przygotowanie odpowiednich rozporządzeń wprowadzających normy jakości dla kotłów oraz paliw stałych.

Również w samorządach miały miejsce wieloletnie zaniedbania, m.in. niewłaściwe planowanie przestrzenne. Przykładem może być Warszawa, gdzie niektóre kliny i korytarze napowietrzające zostały zabudowane. Smog utrzymuje się tam przez wiele godzin, a nawet dni, jeśli nie ma odpowiedniego ruchu powietrza.

 „W walce ze smogiem konieczna jest współpraca – rząd powinien tworzyć rozwiązania legislacyjne na poziomie systemowym, samorządy powinny być odpowiedzialne za wdrożenie ich na poziomie lokalnym, a organizacje ekologiczne mogłyby działać na rzecz edukacji i promowania zachowań prośrodowiskowych” – mówi Paweł Mucha.

Działania MŚ w walce ze smogiem

Obecnie Minister Środowiska inicjuje – w ramach posiadanych kompetencji – liczne działania legislacyjne, techniczne i finansowe mające na celu poprawę sytuacji, gdyż zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń powinno odbywać się w sposób kompleksowy.  Jednym ze skutecznych sposobów ograniczenia niskiej emisji w Polsce jest rozwój geotermii, która  może być podstawowym, odnawialnym źródłem energii w dużych aglomeracjach. Dzięki jej wykorzystaniu  możemy uzyskać bezemisyjną, przyjazną dla środowiska i ludzi energię. Obecnie resort środowiska wspiera rozwój geotermii poprzez odpowiednie programy prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W celu wsparcia już podejmowanych na poziomie wojewódzkim i lokalnym działań w Ministerstwie Środowiska przygotowany został Krajowy Program Ochrony Powietrza (KPOP). Zakład on m.in. wprowadzenie: we współpracy z Ministrem Energii – standardów dla paliw stosowanych w domowych piecach, a we współpracy z Ministrem Rozwoju – standardów emisyjnych dla pieców,  w szczególności tych stosowanych w sektorze bytowo-komunalnym. Przedmiotowe prace toczą się we wspomnianych ministerstwach na wniosek Ministra Środowiska, w ramach Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Planujemy, by nowe przepisy były gotowe przed kolejnym sezonem grzewczym.

Oczywiście przy wprowadzeniu przedmiotowych zmian niezbędne jest odpowiednie wsparcie finansowe dla mieszkańców i samorządów. Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadzorowany przez Ministra Środowiska, przeznaczył w tym roku na dziania i programy poprawiające jakość powietrza 116 mln zł (np. na rozwój miejskich sieci ciepłowniczych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej czy rozwój odnawialnych źródeł energii). W sumie NFOŚiGW przeznaczy na działania poprawiające jakość powietrza 10 mld zł.

Smog problemem ogólnoeuropejskim

Polska nie jest jedynym krajem, przeciwko któremu toczą się postępowania sądowe za przekroczenie wartości dopuszczalnych dwutlenku azotu. Ten sam problem mają: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Węgry i Portugalia.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych niepokojów dotyczących środowiska w UE – 23 z 28 państw obecnie łamie standardy czystości powietrza, jak podają ostatnie sprawozdania Komisji.

Nieprawdą jest informacja mówiąca o tym, że  normy dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 przekroczone są na 90% powierzchni Polski. Zanieczyszczenie występuje w większości stref w Polsce, jednak obszary narażone na zanieczyszczenie zajmują jedynie część tych stref.

sample

MŚ: PO I PSL ODPOWIEDZIALNE ZA SMOG W POLSCE

26.01.2017

To poprzedni rząd jest odpowiedzialny za nierozwiązanie problemu smogu w Polsce. Już raport NIK, mówiący [...]

sample

ELEKTROMOBILNOŚĆ A OCHRONA ŚRODOWISKA

17.02.2017

"Wyzwania w transporcie dla ochrony środowiska" to temat konferencji z udziałem prof. Jana Szyszko, ministra [...]